LAULUPIIRTÄMISEN MENETELMÄ

Tutustu laulupiirtämisen esitteeseen >>

Laulupiirtäminen on moniaistinen ja elämyksellinen toimintamuoto, jossa yhdistyvät laulu ja kuvallinen ilmaisu samanaikaisesti ja toisiaan tukien. Laulupiirtäen piirrokset – niin auringot, sadepisarat, etanat ja lumiukot kuin abstraktimmat liikeradat ja tunnetilat – syntyvät laulaen tai laulun tukemana. Laulupiirtämisen ytimenä ja tukena ovat pienet piirtämislaulut, jotka ovat tarkoitusta varten tehtyjä tai muutoin tarkoitukseen soveltuvia.

Laulupiirtämisen menetelmä on muutaman vuoden aikana levinnyt ympäri Suomea niin varhaiskasvatuksen, alkuopetuksen kuin erityisopetuksen ja kuntoutuksen innostavaksi toimintamuodoksi. Menetelmä on helppo omaksua ja kytkeä osaksi muita opetussisältöjä, se innostaa osallistumaan ja itseilmaisuun sekä tukee tärkeitä oppimisen alueita. kuten kielellisiä taitoja, motoriikkaa, kynätaitoja, keskittymistä, vuorovaikutusta ja yhdessä toimimisen taitoja.

Laulupiirtäminen kehittää monipuolisesti

Laulupiirtäminen tekee kynään ja lauluun tarttumisen kynnyksen matalaksi ja antaa jokaiselle lapselle onnistumisen elämyksiä ja omaan taitotasoon sopivia haasteita. Laulun ja piirtämisen lisäksi se koukuttaa kommunikoimaan, keskittymään ja osallistumaan. Se aktivoi aisteja ja aivoja sekä tukee tehokkaasti tarkkaavuuden suuntaamista. Laulupiirtämisessä paperin reunat eivät ole rajana - laulupiirtää voi vaikka ilmaan, kaverin selkään, isoon yhteiseen lattiapaperiin tai ulkona hiekkaan tai lumihankeen.

Laulupiirtäminen sekä sen monipuoliset harjoitteet ja prosessit tukevat ja kehittävät mm. lapsen kielellisiä taitoja, visuaalista hahmottamista, motoriik­kaa, keskittymistä, vuorovaikutusta ja yhdessä toimimisen taitoja sekä luovaa ilmaisua. Piirtyvät hahmokuvat tukevat laulunsanojen ymmärtämistä ja muista­mista, sanat puolestaan kuvien hahmottamista ja kynän käyttöä.

Laulupiirtäminen eri-ikäisten kohderyhmien kanssa

Laulupiirtäminen soveltuu hyvin eri-ikäisille lapsille. Menetelmää voi käyttää jo ihan pienimpienkin kanssa ja tehdä lauluja aikuisen piirtämänä näkyväksi piirtyvien kuvien kautta. Pienten taaperoiden kanssa voidaan jo laulupiirtää ilmaan tai paperille helppoja hahmoja madoista sadepisaroihin. Isompien kanssa menetelmässä painottuvat vuorovaikutus, luova ilmaisu, tarinallisuus ja tuki erilaisille opetussisällöille. Laulupiirtämistä voi toteuttaa kokonaisina tarinallisina tuokioina tai yksittäisinä harjoitteina opetustuokioissa, aamupiirissä, ruokajonossa, unihetkien rauhoittamiseen tai vaikka metsäretkellä.

Terapeuttisestikin vaikuttava laulupiirtäminen voi toimia voimaannuttavana ja omaa luovaa ilmaisua kehittävänä kokemuksena myös aikuisille ja aikuisryhmille, esim. hoivatyötä tekeville työyhteisöille. Laulupiirtämistä on pilotoitu vuosina 2014-2015 myös muistisairaiden virike­ryhmissä.

Laulupiirtäminen erityislasten kuntoutuksen välineenä

Laulupiirtämisestä on saatu erinomaisia tuloksia myös erityislasten kuntoutuksen työ­väli­neenä. Kokemusten mukaan menetelmä on edistänyt monipuolisesti niin vuorovaikutus- ja kielellisiä taitoja kuin myös motorisia ja visuaalisen hahmottamisen taitoja. Menetelmä on helppo yhdistää muihin kuntoutuksessa käytettäviin menetelmiin, se sitouttaa lapsen helposti yhteiseen tekemiseen ja tekee oppimisesta hauskaa ja leikinomaista.

Koulutuksesta hyvät eväät laulupiirtämisen menetelmään

Toiminnallinen ja innostava Laulupiirtämisen perusteet -koulutus antaa hyvän yleiskuvan laulu­piirtämisen menetelmästä sekä sen keskeisistä harjoitteista, työta­voista ja käyttömahdollisuuksista. Koulutus antaa hyvät perusedellytykset ja oikeuden lau­lupiirtämisen me­netelmän käyttöön eri-ikäisten lasten kanssa. Laulupiirtämisen jatkokurssi sekä erityiskurssi Laulupiirtäminen vuorovaikutuksen ja erityislasten tukena syventävät menetelmäosaamista ja tarjoavat ison määrän uusia piirtämislauluja, harjoitteita ja prosesseja.

Menetelmän käyttöoikeus

Laulupiirtäminen® on Laulau Oy:n rekisteröimä tavaramerkki. Laulupiirtämisen peruskoulutukset ja materiaalit antavat oikeuden menetelmän käyttöön osana kasvatus-, hoiva- ja kuntoutustyötä lasten tai muiden erityiskohderyhmien kanssa. Koulutus ei anna oikeutta menetelmän aikuiskoulutustoimintaan tai tavaramerkin käyttöön omassa liiketoiminnassa.