You are here:

Käyttökohteet

Hyödynnä ja sovella monipuolisesti

Laulaun menetelmiä ja sisältöjä voi käyttää hyvin erilaisissa käyttötilanteissa ja -tarkoituksissa sekä soveltaa monenlaiseen toimintaan ja monien eri kohderyhmien kanssa. Tältä sivulta löydät esimerkkejä, minkälaisiin käyttötarkoituksiin asiakkaamme hyödyntävät Laulaun luovia työkaluja.

Varhaiskasvatus

Laulaun musiikilliset menetelmät ja sisällöt soveltuvat erinomaisesti varhaiskasvatuksen kaikille ikäryhmille. Laulupiirtäminen ja Musa tuntuu! -toiminta tukevat monenlaista oppimista ja niitä on helppo soveltaa eri taitotasoille. Lastenmusiikkimme puolestaan tuo iloa, liikettä ja vuorovaikutusta niin lasten kuin aikuistenkin arkipäivään. Myös Ketteräksi Kirjaimista, Notkeaksi Numeroista -lattiapelit soveltuvat käytettäväksi jo varhaiskasvatuksessa. Pelillisyys ja liike, turvallisten pelilaattojen selkeät kuvat ja värit sekä yhteistoiminnallisuus harjoittavat monenlaisia taitoja, vaikka kirjainten ja lukujen oppiminen ei olisi vielä ajankohtaista.

Erityisopetus ja inklusiiviset ryhmät

Niin laulupiirtämisen menetelmä kuin Laulaun muut musiikilliset sisällöt soveltuvat hyvin varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen erityisopetuksen sekä inklusiivisten ryhmien toiminnallisiksi työkaluiksi. Laulupiirtäminen osallistaa ja tarjoaa onnistumisen kokemuksia myös lapsille, joilla on oppimisen haasteita eri alueilla tai haasteita keskittymisessä, tarkkaavuudessa tai itsesäätelyssä. Musa tuntuu! -toiminnassa musiikki toimii yhteisenä kielenä silloinkin, kun sitä ei syystä tai toisesta ei ole. Musiikki ja laulaminen ovat yleisestikin ihana työväline erityistä tukea tarvitseville lapsille tukien niin kielellisiä taitoja, tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja motoriikkaa sekä tuoden iloa, rauhoittaen, tukien tuokiostruktuuria ja keskittymistä.

Suomi toisena kielenä

Laulupiirtämisen menetelmässä laulun ja kuvan sekä myös muiden ilmaisumuotojen yhdistyminen tukee tehokkaasti kielenoppimista sekä kieltä opettelevan osallisuutta ryhmässä. Laulupiirtämisestä on saatu paljon erinomaisia kokemuksia suomi toisena kielenä -opetuksessa niin varhaiskasvatuksessa kuin myös valmistavassa opetuksessa. Laulupiirtämistä on hyödynnetty myös maahanmuuttajataustaisten perheiden yhteisenä aktiviteettina osana monikulttuurista työtä ja kotouttamishankkeita. Monet Laulaun pienet pedagogiset laulut ovat selkokielisiä ja tehty erityisesti kielenoppimisen näkökulmasta. Musiikin eri työtapoja sekä myös Laulaun pelillisiä sisältöjä yhdistellen saadaan innostavia ja havainnollisia oppimisalustoja, jotka innostavat ja rohkaisevat osallistumaan, liikkumaan sekä kielelliseen työskentelyyn ja oppimiseen.

Esi- ja alkuopetus

Laulaun eri sisällöistä löytyy paljon keskeisiä oppisisältöjä eskariin ja alkuopetukseen. Kaikki menetelmät ja sisällöt tukevat monipuolisesti ryhmän yhteisöllisyyttä ja yhteistyötaitoja. Menetelmien ja materiaalien avulla voidaan lisäksi tukea monipuolisesti eskarin ja alkuopetuksen tärkeitä oppisisältöjä, kuten lukitaitoja, kirjainten hahmottamista, matemaattisia perustaitoja ja laskemista, tunnetaitoja, ongelmanratkaisua sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Taidelähtöiset eheyttävät opetusmenetelmämme tuovat innostavia työtapoja paitsi taito- ja taideaineisiin, mutta tukevat monella tapaa myös mm. äidinkielen, varhennetun kielen, luonnontieteiden sekä soveltavasti myös muiden oppiaineiden opetusta. Lattiapelit opettavat innostavasti paitsi luki- ja matikkataitoja, myös koodauksen alkeita, yhteistoimintaa ja luovaa ilmaisua sekä omien pelien keksintää.

Puheterapia

Erityisesti kehittämämme laulupiirtämisen menetelmä on vakiinnuttanut paikkansa lasten parissa toimivien puheterapeuttien työkalupakissa. Puheterapeuttien kokemusten mukaan laulupiirtäminen innostaa ja sitouttaa lapsia tehokkaasti yhteiseen toimintaan ja edistää merkittävästi oppimista. Toiminta kutsuu vuorovaikutukseen sekä rohkaisee kommunikoimaan, tekemään aloitteita, jäljittelemään ja vuorottelemaan. Laulujen avulla opitaan tärkeitä peruskäsitteitä, tuetaan kertomista ja käsitteiden nimeämistä, tuetaan toiminnanohjausta ja toteutetaan suujumppaa. Piirtyvät kuvat kertovat tarinoita, tukevat leikkiä ja toimivat terapiatuokioissa nekin kommunikaatiovälineinä. Laulupiirtämistä on mukava yhdistellä myös Musa tuntuu! -toimintaan, joka innostaa moniaistiseen ilmaisuun sekä tuo tutuksi erilaisia tunnekäsitteitä. Ketteräksi Kirjaimista, Notkeaksi Numeroista -lattiapeli sisältää niinikään paljon hyvää peruskäsitteistöä sekä innostaa liikkeen ja pelillisyyden kautta monenlaiseen oppimiseen.

Toimintaterapia

Laulaun erilaiset toimintamuodot, kuten laulupiirtäminen, Musa tuntuu! -toiminta ja pedagogiset lattiapelit soveltuvat mainiosti myös toimintaterapian työkalupakkiin tarjoten monipuolista tukea mm. lapsen hieno- ja karkeamotoriikan harjoitteluun, kynätyöskentelyyn, silmän ja käden koordinaatioon, kehon keskiviivan ylitykseen, tasapainoharjoitteluun, tunne- ja vuorovaikutustaitoihin sekä multisensoriseen työskentelyyn. Laulusisällöt sekä toimintamuotojen moniaistisuus auttavat myös lasta, jolla on haastetta keskittymisessä ja tarkkaavuudessa sekä tuovat struktuuria ja tukea myös toiminnanohjaukseen.

Musiikkiterapia

Musiikki tuntuu sydämessä ja välittää tunteita. Musiikin avulla voi kommunikoida, vaikka yhteistä kieltä ei olisikaan. Jokaisella on myös oikeus kokea musiikki omalla tavallaan. Niin Musa tuntuu! -toiminta kuin myös laulupiirtämisen menetelmä toimivat vuorovaikutusta tukevina musiikillisina ja ilmaisun monia muotoja yhdistävinä menetelminä, jotka soveltuvat erinomaisesti osaksi musiikkiterapeuttista prosessia. Vaikka mm. laulupiirtämisessä on paljon pedagogisia elementtejä, on toiminnan todettu edistävän vuorovaikutusta, lapsen omaäänistä ilmaisua sekä osallisuutta ja onnistumisen kokemuksia, jotka tukevat musiikkiterapian tavoitteita ja toiminnallista prosessia.

Lasten psykoterapia

Kuten muissakin terapiamuodoissa, myös lasten psykoterapiassa on saatu hyviä kokemuksia laulupiirtämisestä ja Musa tuntuu! -toiminnasta. Psykoterapeuttien kokemuksen mukaan menetelmät ovat innostaneet ja sitouttaneet lasta yhteiseen toimintaan ja luoneet myös positiivisen vuorovaikutuksen yhteisiin vuorovaikutustilanteisiin. Laulupiirtämisessä syntyviä kuvia on käytetty myös psykoterapiassa käsiteltävien asioiden sanoittamiseen ja yhteiseen keskusteluun.

Lasten fysioterapia

Fysioterapeuttisessa kuntoutuksessa voidaan hyödyntää Laulaun materiaaleja ja menetelmiä myös monin tavoin. Pedagogiset lattiapelit innostavat lasta tasapainoilemaan, hyppimään ja liikkumaan, laulupiirtämisen siivin voidaan luoda isolle lattia- tai pöytäpaperille puolestaan itse tehty kuvallinen seikkailumaailma, jossa tarina, kuvat ja laulut innostavat lasta leikkiin ja liikkeeseen sekä monenlaiseen keholliseen ja motoriseen toimintaan. Laulun, pelin ja leikillisyyden avulla haastavammatkin fyysiset harjoitteet sujuvat kuin leikiten.

Varhaisiän musiikkikasvatus

Laulaun moniaistiset musiikilliset sisällöt ja työtavat ovat tärkeä osa varhaisiän musiikkikasvatusta ja alle kouluikäisten lasten elämyksellistä musiikkitoimintaa. Niissä toteutuvat monipuolisesti kaikki keskeiset musiikilliset työtavat – laulu, leikki, liike, tanssi, soitto, loruilu ja rytmittely sekä tarinallisuus ja visuaalisuus. Laulaun lastenmusiikkia sekä laulupiirtämistä ja Musa tuntuu! -toimintaa käytetään paljon osana eri-ikäisten lasten muskaritoimintaa sekä esimerkiksi päiväkodeissa ja seurakunnan kerhoissa tapahtuvaa musiikkitoimintaa.

Taidekasvatus

Laulaun musiikki- ja taidelähtöisissä sisällöissä yhdistyvät ilmaisun monet muodot ja eri taiteenlajit musiikista kuvalliseen ilmaisuun, draamasta ja sanataiteesta keholliseen ilmaisuun. Laulaun menetelmien avulla lapsi oppii toisaalta taiteesta, toisaalta taiteiden avulla. Menetelmiä ja työtapoja voi hyödyntää monenlaisessa taidetoiminnassa erilaisia työtapoja yhdistellen tai tiettyyn toimintamuotoon keskittyen.

Multisensorinen työskentely

Laulupiirtämisen menetelmän ja Musa tuntuu! -toiminnan sekä myös muiden musiikillisten ja taidelähtöisten työtapojen avulla luodaan moniaistisia elämyksiä sekä herätellään aisteja ja vireystilaa kokemukselliselle toiminnalle, oppimiselle ja vuorovaikutukselle. Taidelähtöinen, eri aisteja ruokkiva toiminta, johon jokainen voi osallistua omalla tavallaan ja omista lähtökohdistaan, luo tilaa omille tunteille ja ajatuksille, luovuudelle ja yhteisille kokemuksille. Menetelmiä voi soveltaa lasten lisäksi myös muille erityisryhmille, mm. vanhus- ja vammaistyöhön.

Vanhustyö ja muistityöskentely

Olemme pilotoineet laulupiirtämisen menetelmää aktiivisesti myös vanhusten musiikillisessa toiminnassa, neurologisessa ja psykogeriatrisessa kuntoutuksessa sekä muistiryhmissä, kehittäen samalla ikäryhmälle ja toiminnan tavoitteisiin soveltuvia harjoitteita ja työtapoja. Kokemukset laulua ja kuvaa yhdistävästä toiminnasta ovat olleet hyvin positiivisia. Pienet piirtämislaulut ovat rohkaisseet tarttumaan kynään ja auttaneet kuvallisen ilmaisun alkuun. Kuvat ovat synnyttäneet keskustelua ja tukeneet muistelua sekä innostaneet kynän liikkeelle ja kuvittamaan myös vanhoja tuttuja, kuvallisesti haastavampia lauluja. Laulupiirtämisen vuorovaikutteiset ja leikilliset aktiviteetit ovat tuoneet iloa yhteisiin tuokioihin sekä aktivoineet ja virkistäneet ryhmäläisiä. Musa tuntuu! -tunnekappaleiden siivin on tehty musiikillisia mielikuvamatkoja ja herätty huomaamaan, kuinka erilaisia mielikuvia sama musiikki nostaa pintaan eri ihmisillä. Erilaisia musiikillisia mielikuvia ja tarinoita on voitu luoda myös itse, musiikillisen improvisaation keinoin.

Tunne- ja vuorovaikutustyöskentely

Musa tuntuu! -toiminnan keskeisenä työtapana on musiikillinen tunne- ja vuorovaikutusleikki sekä tunteiden käsittely erilaisten vuorovaikutteisten taidelähtöisten työtapojen keinoin. Musa tuntuu! -toiminnassa musiikki toimii tunteiden välittäjänä tarjoten lapselle myös välineen omien tunteiden ilmaisuun ja kommunikointiin. Musa tuntuu -toiminnassa kohotetaan omat ”tunnesarvet” ja opitaan kuuntelun taitoa. Tämä auttaa myös oppimaan kuuntelemaan, minkälaisia ajatuksia muilla on sanottavana. Jokaisella on oikeus kokea musiikki omalla tavallaan. Myös laulupiirtämisen menetelmä tukee erinomaisesti tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Menetelmään liittyy useita tunneharjoituksia ja menetelmän perustyötavat ovat hyvin vuorovaikutteisia. Menetelmäprosessissa opitaan työskentelemään yhdessä ja arvostamaan kunkin ajatuksia ja kädenjälkeä. Piirrettävät hahmot heräävät yhteisessä seikkailussa ”henkiin” ja toimivat myös tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoittavina kavereina lapsille.

Monikulttuurinen työ

Musiikilliset ja taidelähtöiset menetelmämme soveltuvat hyvin myös monikulttuuriseen toimintaan, kutsuen luontaisesti vuorovaikutukseen ja yhteiseen toimintaan. Laulupiirtämisessä laulun ja kuvan samanaikainen yhdistyminen tukee kielellisiä taitoja sekä tarjoaa positiivisia yhteisiä kokemuksia ilman suorituspaineita. Musa tuntuu! -toiminnan musiikilliset sisällöt ja aktiviteetit johdattelevat erilaisiin kuviin, maisemiin, muistoihin ja tarinoihin luoden siltoja ihmisten välille sekä ymmärrystä ja kunnioitusta erilaisia kulttuureita, elämänkokemuksia ja ajatusmaailmoja kohtaan.

Jaa tämä: