Laulupiirtämisellä on tärkeä osa oman opetusryhmäni ryhmäytymisessä
ja ryhmän tiivistymisessä. Laulupiirrettäessä kaikki yhdysluokan oppilaat kokevat olevansa
tasavertaisia ja kuuluvansa aidosti yhteen, ikäeroista huolimatta.

Laulupiirtämisen menetelmä

Laulupiirtäminen® on Laulaun kehittämä moniaistinen ja elämyksellinen toimintamuoto, jossa piirrokset syntyvät kuin taianomaisesti laulaen ja laulun tukemana. Laulupiirtämisen ytimenä ja tukena ovat pienet piirtämislaulut, jotka ovat piirtämistarkoitukseen tehtyjä tai muutoin tarkoitukseen soveltuvia.

Oppimista, osallisuutta ja onnistumisen kokemuksia
Menetelmä, sen harjoitteet, työtavat ja prosessit tukevat eri-ikäisten ja -taitoisten lasten monialaista oppimista sekä tarjoavat osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia. Laulupiirtäminen tekee kynään ja lauluun tarttumisen kynnyksen matalaksi sekä antaa jokaiselle lapselle onnistumisen elämyksiä ja omaan taitotasoon sopivia haasteita. Laulamisen ja piirtämisen lisäksi menetelmä koukuttaa keskittymään, kommunikoimaan sekä toimimaan yhdessä. Laulupiirtäminen tukee tehokkaasti kielellisiä ja vuorovaikutustaitoja, motoriikkaa, kynän käyttöä ja visuaalista hahmottamista sekä tunnetaitoja, rohkeutta ja itsetuntoa. Laulupiirroksissa paperin reunat eivät ole rajana – laulupiirtää voi vaikka ilmaan, kaverin selkään, isoon yhteiseen lattiapaperiin tai ulkona hiekkaan tai lumihankeen.

Laulupiirtäminen pedagogisena ja terapeuttisena työvälineenä
Laulupiirtämisen menetelmä on muutamassa vuodessa levinnyt Suomessa niin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kuin myös erityispedagogiikan ja kuntoutuksen (mm. puhe-, toiminta- ja musiikkiterapia) innostavaksi toimintamuodoksi. Laulupiirtämisestä on saatu erinomaisia tuloksia niin ryhmäkäytössä kuin myös yksilökäytössä, erityistä tukea tarvitsevien lasten pedagogisena ja terapeuttisena kuntoutusmenetelmänä.

Laulupiirtämisen menetelmä on helppo omaksua ja kytkeä osaksi muita opetussisältöjä, oppimisen tavoitteita ja teemoja. Menetelmän käyttö ei vaadi aikuiselta erityistä musiikillista perehtyneisyyttä, laulupiirtämistä kun voi toteuttaa myös ”lorupiirtäen” sekä laadukkaiden tukimateriaalien avulla. Laulupiirtäminen tukee oivallisesti kokonaisvaltaista ja moniaistista lähestymistapaa lapsen kasvun ja oppimisen tukemiseen. Menetelmä soveltuu hyvin eri-ikäisille ja taitotasoisille lapsille. Laulupiirtämistä on pilotoitu positiivisin kokemuksin vuosina 2014-2015 myös muistisairaiden virike­ryhmissä.


On hienoa että laulupiirtämiseen voi osallistua myös lapset,
joilla on haasteita osallistua muuhun yhteiseen toimintaan ja ilmaista itseään.
Erityisesti näiden lasten kohdalla nähdään paljon onnistumisen kokemuksia, koska
menetelmässä ei ole oikeaa ”tuotosta”. Laulupiirtämisessä on taikaa
– lapset keskittyvät piirtämiseen ja muu hälinä jää.

Koulutuksesta hyvät eväät laulupiirtämisen menetelmään
Toiminnallinen ja innostava Laulupiirtämisen perusteet -koulutus antaa hyvän yleiskuvan laulu­piirtämisen menetelmästä sekä sen keskeisistä harjoitteista, työta­voista ja käyttömahdollisuuksista. Koulutus antaa hyvät perusedellytykset ja oikeuden lau­lupiirtämisen me­netelmän käyttöön eri-ikäisten lasten kanssa. Jatkokoulutukset Laulupiirtäminen osana toiminnallista prosessia sekä Laulupiirtäminen vuorovaikutuksen ja erityislasten tukena syventävät menetelmäosaamista ja tarjoavat ison määrän uusia piirtämislauluja, harjoitteita ja prosesseja. Tutustu laulupiirtämisen koulutussisältöihin lisää täällä.

Monipuoliset menetelmämateriaalit
Laulupiirtämisen käsikirja Hei, me laulupiirretään! cd-levyineen on oiva työkalu menetelmän käytännön toteuttamiseen. Kirja- ja cd-materiaalin lisäksi tarjoamme koulutusasiakkaillemme menetelmämateriaaleja myös nettipohjaisessa Luovalaukku.fi-materiaalipankissa. Menetelmäkäytön tueksi olemme kehittäneet Laulupiirtämisen kommunikaatiopakin sekä Hei, me laulupiirretään! -valkotaulusetin, joka toimii myös lautapelinä. Tutustu laulupiirtämisen menetelmämateriaaleihin lisää täällä.

Menetelmän käyttöoikeus
Laulupiirtäminen® on Laulau Oy:n rekisteröimä tavaramerkki. Laulupiirtämisen peruskoulutukset ja materiaalit antavat oikeuden menetelmän käyttöön osana kasvatus-, hoiva- ja kuntoutustyötä lasten tai muiden erityiskohderyhmien kanssa. Koulutus ei anna oikeutta menetelmän aikuiskoulutustoimintaan tai tavaramerkin käyttöön omassa liiketoiminnassa.

Tutustu ja tilaa laulupiirtämisen materiaaleja >>

Tutustu laulupiirtämisen koulutuksiin:

Lue laulupiirtämisen taikuudesta Suomen musiikkikasvatusseuran kolumnista >>

Laulupiirtämisestä sanottua >>

Jaa tämä: